PUR gyzgyn eritýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Sinlilongyň laminasiýa maşynlary, köp sanly mata önümlerini döretmek üçin çygly reaktiw gyzgyn eritme ýelimini inçe film bilen laminat etmek üçin ulanýarlar.

Mata materiallary laminirlenip bilner: Dokalan matalar, trikota Mata matalar, dokalan matalar we köp polimer / elastomer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Senagat taýdan ulanylanda, gyzgyn ereýän ýelimler, çözüji esasly ýelimlerden birnäçe artykmaçlygy üpjün edýär.Üýtgäp durýan organiki birleşmeler azalýar ýa-da ýok edilýär, guratmak ýa-da bejermek ädimi ýok edilýär.Gyzgyn ereýän ýelimleriň uzak saklanyş möhleti bar we adatça ýörite çäreleri görmezden ýok edilip bilner.

Iň ösen gyzgyn eriş ýelimi, çygly reaktiw gyzgyn eritme ýelimi (PUR), ýokary ýelimleýji we ekologiýa taýdan arassa.99,9% dokma önümlerini laminasiýa etmek üçin ulanylyp bilner.Laminirlenen material ýumşak we ýokary temperatura çydamly.Çyglylyk reaksiýasyndan soň, material temperatura aňsat täsir etmez.Mundan başga-da, dowamly çeýeligi bilen laminirlenen material könelmeýän, ýag çydamly we garramaga çydamly.Esasanam, duman öndürijiligi, bitarap reňk we PUR-yň beýleki aýratynlyklary lukmançylyk pudagynda amaly mümkin edýär.

Birnäçe ýyllyk ösüş we ösüşden soň, “Xinlilong Technology PUR Hot-Melt Laminating Machines” -iň öndürijiligi ajaýyp we aşakdakylarda jemlenendir:
1. Önümçilik akymy ýönekeýleşdirildi.
2.Mehaniki hereket takyk.
3.Mehanizm we Elektrik gözegçiligi kabinetde birleşdirildi, paneli dolandyrmak aňsat, adam we wagt çykdajylaryny tygşytlaýar.
4.Mikro-dartgynlylygy dolandyrmak ukyby gaýtadan işlenip bilinýän mata matalarynyň görnüşlerini artdyryp biler (Örtük we Laminasiýa).
5. Mata matalaryny göni alyp, işlemek üçin ýokary çeýeligi bar.
6. Mata matalaryny çalt çalyşmak we iş wagtyny azaltmak.
7.Modul dizaýny, mehanizmi ýönekeý we tehniki hyzmat etmek aňsat.
8. highokary durnuklylyk we ygtybarlylyk, pes önümçilik bahasy.

LAMINATING MATERIALLARY

1. Mata + mata: dokma önümleri, forma, ýüň, neýlon, mahmal, terri mata, sued we ş.m.
2. PU filmi, TPU filmi, PE filmi, PVC filmi, PTFE filmi we ş.m. ýaly mata + filmler.
3. Mata + deri / emeli deri we ş.m.
4. Mata + dokalmadyk matalar
5. Suwa çümmek mata
6. Mata / emeli deri bilen gubka / köpük
7. Plastmassa
8. EVA + PVC

programma11

Esasy tehniki parametrler

No.ok.

Esasy bölekler

Jikme-jiklikSpesifikasiýas

1

Esasy tehniki parametrler

1) Rolikleriň ini 1800mm, ekemçiliklilaminatini165-dir0mm.

2) Esasan laminasiýa üçin bilen matalar matalar,dokalan dälmateriallar, filmwe beýleki ýumşak eneler we ş.m.

3) ýelimlemek usuly: ýelim geçirmeked ýelimleýji rolik bilen.

4) atingyladyş usuly: atylylyk geçiriji ýag peç.

5)Ueelimlemekrolik: toruň sany müşderiniň talaplaryna laýyk gelýär.

6) ing tizligi:0-35m/ min.

7) Elektrik üpjünçiligi: 380V, 50HZ,3 fazasy.

8) Oýyladyş güýji: 12-24KW sazlap bolýar. Miň ýokary temperaturanebit aýlanyşygyis 180 ° C..

9) Enjamlaryň umumy güýji:80KW.

10)Maşynyň ululygy(L × W × H): 10200 ×2800 × 3200 mm.

2

Iýmitlendirmek&açýan enjam

1) Iýmitlendirmek&aýlawly trolleý topary: A-awtoulag, jemi3 toplum.

2) AMaterial iýmitlendirmekenjam: iki tigirli silindrtarapagapdal topary (PID kesgitleme dolandyryş görnüşi bilen elektrik göz bilen),2 sanyφ88 örtükli gollanma tigir.

3) Işleýiş tablisasy: işleýän aýak pedaly we plyonka egriji tork hereketlendiriji mehanizm topary we3 sanyφ88 elektroplatlaýjy gollanma tigir.

4) Film bilen iýmitlendirmek: filmgowşurçarçuwa we kontakt φ160 rezin tigir * 1HP üýtgeýän ýygylyk sürüjisi we1 sanyfilm geçiriji wilka.

5) Ölçemezden ozal dartyş gözegçiligi topary: takyk pnewmatik turba komponentleri topary bilen enjamlaşdyrylan al75 alýumin tigirli iki tigirli dartyş tans topary.

6) B.Material iýmitlendirmekenjam: 60160 rezin geçiriji tigir * 2HP üýtgeýän ýygylyk sürüjisigoşagarşy tarapdaky tigir silindri, 3 scsφ88 örtükli gollanma tigir.

7) ingelimlemezden öň zolakly tigir: φ125 zolakly tigir.

8) Öň açylmadyk tigirlaminasiýa.

3

Galyndy temperatura enjamy

1) Galyndy temperatura enjamy: takyk kompýuter sazlanylýan ýag temperaturasy 0-180 ° C,jemi powe r18kw.

4

Glueremekmaşyn

1) üçineremeliýelim: 200KG toplumýelimereýän maşynbilen55 gallonpplastinkawe ýelimturba (kellä garşy), LCD displeý,aňsatmove.

5

Ueelimleýji enjam

1) ýelimleýji enjam:φ250 ýelimlemeknagyştigir,2HP ýygylygy öwürmek,esasy tizlik dolandyryş hereketlendiriji zynjyrly dişli we aýlawly bogun we podşipnik we pyçak görnüşli pasta plastinka we pnewmatik göteriji mehanizm topary weφ250 arka basyş tigir, elektrik elini sazlamak boşlugyny görkezýän Dolandyryş topary.Üçkompýuter ýelimlemekrolik (tassyklamagyňyzy haýyş edýärisnagyşöňünden).

2) Ueelimleýji rolik üýtgetmekkran: -eke-täk 500KG bir hereketli göteriji kran topary üçinýelimlemektigir çalyşmak

6

Laminasiýaenjam

1) Laminasiýabirlik: laminirlenen elektroplatasiýa zolagyφ250 * 2HP üýtgeýän ýygylyk sürüjisi weφ250 rezin arka basyş tigir weφElektrik elini sazlamak boşlugyny görkezýän dolandyryş bilen 250 sany press-aýna rolikli we pnewmatik göteriji mehanizm topary.

2) sowadyjy toplum:φ250 elektroplatlaýjy sowadyjy tigir * 2 toplumbilenbogunlar we podşipnikler.

7

Sarma enjamy

1) Iýmitlendiriş topary: bahar bölüji rulon.

2) egilmezden öň dartyş topary:φ100 sany alýumin tigir dartyş topary, takyk pnewmatik turba komponentleri topary, egrem-bugramdan öň açylýan tigir.

3) faceerüsti aýlaw topary:φ160 rezin geçiriji tigir * 2HP üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji we pnewmatik göteriji mehanizm topary we egrem-bugramdan öň alýuminiý listi açýan tigir we spiral goluň arka basyşy takyk pnewmatik turba komponentleri topary,φ88 örtük gollanmasywtopuk * 2pcs.

8

Elektron dolandyryş ulgamy

1) Adam-maşyn interfeýsiniň duýgur ekrany, PLC dolandyryşy.

2) PLC gözegçilik we dolandyryş modulyis üçinmTaýwan ongonghong.

3) Dolandyryş ekranydiliIňlisçe&Hytaýlylar.

4) Dolandyryş tertibi: machinehli enjam sinhron we merkezi inwertor tarapyndan dolandyrylýar.Amal ýönekeý we amatly, öndürijiligi ygtybarly.

5) Motor reduktor markasy: Siemens.

6) Wyklýuçateliň çäklendirilmegimarka:C.HINT.

7) Pnewmatiki komponentlermarkasy: Taýwan adadeke.

8) Sanly temperatura gözegçilik metrmarkasy: A.OYI.

9) Wektor inwertorymarkasy: Huichuan.

10) Ulgam gözegçiligi: all parametrleri sensor ekranynda sazlanýar we dinamiki görkezilýär.

11) Bütin maşyn açylanda, hereketlendiriji rolikleriň hemmesi awtomatiki usulda bolýardegdi, maşyn togtadylanda awtomatiki bölünýär weŞeýle hemel bilen açmak we ýapmak funksiýasyna eýedir.

12) Esasy merkezi dolandyryş şkafy, işleýiş ekrany we egrem-bugram düwmeleri bilen enjamyň merkezinde ýerleşýär.

13) Dolandyryş kabeli: päsgelçiliklere garşy kabel, bellikli birleşdiriji, kabel gutusy, aňsat hyzmat etmek üçin tertipli.

9

Mehaniki bölekler&raf

1) Polat plastinka: GB-45.

2) Profil: GB kanal polat, GB inedördül turbapolat.

3) Sütün: 120 * 120 * 6 inedördül turba,sstol we seýsmiki garşy.

4) şöhle: 120 * 120 * 6 inedördül turba,sstol we seýsmiki garşy.

5) Gurluşy: Bütin maşyn çarçuwanyň gurluşyny kabul edýär we aýrylýar we daşalýar.

6) Gollanma rolik: alýumin garyndysy,by antioksidasiýa bejergisi, dyrma garşy we dyrmaşma bejergisi, HV700 anod bejergisi, deňagramlylygy bejermek, deňagramsyzlyk mukdary 2g-den az.

10

Maşyntingiwopis

1) Putty

2) Pese garşy primer

3) faceerüsti boýag reňki: goýy (ýa-da müşderi tarapyndan saýlanan reňk).

Gyzgyn eredýän laminasiýa maşynynyň ulanylyşy we aýratynlyklary

1. Dokma we dokalmadyk materiallara gyzgyn eritme ýelimini ýelimlemek we laminirlemek üçin ulanylýar.
2. Gyzgyn erediji ýelimler daşky gurşawa zyýanly önümleri döredýär we laminasiýa döwründe hapalanmazlyga düşünýär.
3. Gowy ýelimleýji häsiýet, çeýeligi, termostallygy, pes temperaturada döwülmeýän häsiýet.
4. Duýgur ekrany we modully dizaýnly Programmable Logic Controller ulgamy tarapyndan dolandyrylýan bu enjam aňsat we ýönekeý işledilip bilner.
5. Maşynlaryň durnukly işlemegi üçin meşhur marka hereketlendirijileri we inwertorlary gurup bolýar
6. Dartgynly däl birleşdiriji enjam laminirlenen materiallary tekiz we tekiz edýär, oňat baglanyşyk täsirini kepillendirýär.
7. Mata we film açýanlar materiallary tekiz we tekiz iýmitlendirýärler.
8. 4 taraplaýyn uzaldylan matalar üçin laminasiýa maşynyna ýörite mata geçiriji kemer oturdylyp bilner.
9. PUR-dan soň temperaturanyň siňdirilmezligi, dowamly çeýeligi, könelmegine, ýagyň garşylygy we okislenmä garşy.
10. Bejerişiň pes bahasy we az işleýän ses.
11. PTFE, PE we TPU ýaly işleýän suw geçirmeýän çyglylyk geçiriji filmleriň laminasiýasynda ulanylanda, suw geçirmeýän we izolýasiýa edilýän, suw geçirmeýän we goraýjy we nebit-suw süzgüçli has köp material oýlanyp tapylar.

Giň ulanylýar

Zawodlarda, senagatda, emläkde, gurluşykda, ammarlarda, howa menzillerinde, ýangyç guýulýan stansiýalarda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.ulanyjylar üçin iň amatly önümleri dürli pudaklaryň isleglerine görä düzüp bileris.

231
nusgalary

Sorag-jogap

Zawodmy?
Hawa.Biz 20 ýyldan gowrak hünärmen maşyn öndüriji.

Hiliňiz nähili?
Ajaýyp öndürijilik, durnukly işlemek, hünär dizaýny we uzak ömri ulanmak bilen ähli maşynlar üçin ajaýyp hilli we amatly bahany üpjün edýäris.

Talabymyza görä enjamy sazlap bilerinmi?
Hawa.Öz logotipiňiz ýa-da önümleriňiz bilen OEM hyzmaty bar.

Enjamy näçe ýyl eksport edýärsiňiz?
2006-njy ýyldan bäri maşyn eksport etdik, esasy müşderilerimiz Müsürde, Türkiýede, Meksikada, Argentinada, Awstraliýada, ABŞ-da, Hindistanda, Polşada, Malaýziýada, Bangladeşde we ş.m.

Satuwdan soňky hyzmatyňyz näme?
Gije-gündiziň dowamynda 24 sagat, 12 aý kepillik we ömri abatlamak.

Enjamy nädip gurup we işledip bilerin?
Iňlis dilinde jikme-jik görkezme we amaly wideo hödürleýäris.Şeýle hem, inerener enjamy gurmak we işgärleriňizi işlemek üçin zawodyňyza daşary ýurda gidip biler.

Maşynyň sargytdan öň işleýändigini görerinmi?
Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • whatsapp