Habarlar

 • Ueelim laminasiýa maşynynyň alty goýmasy

  Ueelim laminasiýa maşynynyň alty goýmasy

  Ueelimleýji maşynlar mata, deri, film, kagyz we şuňa meňzeş materiallary öndürmek bilen meşgullanýan islendik iş üçin gymmatly baýlykdyr.Alty esasy amaly bilen tanalýan bu enjam, önümçilik prosesinde möhüm rol oýnaýar we ajaýyp netije berýär ...
  Koprak oka
 • Ultrasonik nagyş enjamy: Dokalan däl matalary rewolýusiýa etmek

  Ultrasonik nagyş enjamy: Dokalan däl matalary rewolýusiýa etmek

  Ultrasonik nagyş maşynlary dokma pudagynda, esasanam dokalan matalar pudagynda oýun çalşygy hökmünde ýüze çykdy.Bu maşynlar iki ýa-da has köp ýüzleri kebşirlemek we birleşdirmek üçin ýokary ýygylykly yrgyldy tolkunlaryny ulanýarlar, matalaryň görnüşine öwrüler ...
  Koprak oka
 • Nädogry işleýän arassa guşak laminasiýa maşynynyň on aýratynlygy

  Nädogry işleýän arassa guşak laminasiýa maşynynyň on aýratynlygy

  Bazarda täze laminasiýa enjamy barmy?Islendik sazlama üçin iň oňat saýlama döredýän ajaýyp köp sanly aýratynlyklary hödürleýän köp funksiýaly tor guşak laminasiýa enjamyndan başga bir zat gözlemäň.Ine, bu enjamy aýratynlaşdyrýan on aýratynlyk we ma ...
  Koprak oka
 • Laminasiýa maşynyna mataň sekiz aýratynlygy

  Laminasiýa maşynyna mataň sekiz aýratynlygy

  Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde innowasiýa üstünligiň açarydyr.Tagtadaky pudaklar öz işlerini gowulandyrmagyň we bäsdeşlikden öňde durmagyň ýollaryny yzygiderli gözleýärler.Şeýle pudaklaryň biri, soňky döwürde ep-esli ösüşi gören dokma pudagydyr ...
  Koprak oka
 • Nusga geçiriş bronzing maşynynyň on aýratynlygy

  Nusga geçiriş bronzing maşynynyň on aýratynlygy

  Bronzing maşynlary önümlerine kaşaňlyk we nepislik goşmak isleýänler üçin möhüm guraldyr.Bronzing maşynlarynyň dürli görnüşleriniň arasynda nagyş geçirýän bronzing maşyn köp taraplylygy we netijeliligi sebäpli has meşhurdyr.Ine ...
  Koprak oka
 • Mata laminasiýa maşynyna matanyň alty aýratynlygy

  Mata laminasiýa maşynyna matanyň alty aýratynlygy

  Laminasiýa maşynlary iki dürli görnüşli materialyň arasynda berk baglanyşyk döretmek üçin ajaýyp guraldyr.Dokma pudagynda bolsaňyz, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ygtybarly laminasiýa enjamy gerek.Laminasiýa maşynynyň matasy meşhur ...
  Koprak oka
 • Ultrasonik nagyş enjamy: Dokma önümleriniň önümçiliginde öwrülişik

  Ultrasonik nagyş enjamy: Dokma önümleriniň önümçiliginde öwrülişik

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde netijelilik we tizlik islendik önümçilik prosesiniň iň möhüm taraplaryndan biridir.Bu, esasanam ýokary hilli önümlere islegiň artýan dokma pudagy üçin has dogrydyr.P çaltlaşdyrmaga kömek edýän bir täzelik ...
  Koprak oka
 • “Flame pürküji baglaýjy maşynyň” giňden ulanylmagy

  “Flame pürküji baglaýjy maşynyň” giňden ulanylmagy

  Ameangyn sepýän baglanyşyk maşynlary dürli pudaklarda giňden ulanyldy.Enjam dürli materiallary netijeli pürkmek we birleşdirmek üçin öndürilip, önümçilikde we önümçilikde möhüm gural bolýar....
  Koprak oka
 • Swingeňil gol gidrawlik kesiji

  Swingeňil gol gidrawlik kesiji

  Hanymlar we jenaplar, elimizdäki gidrawliki kesiji 300 üstünlikli ölüm jezasyna ýetdi!Müşderilerimize iň oňat çözgütleri hödürlemegi maksat edinýän bir kompaniýa hökmünde, ýokary hilli önümleri hödürlemegi dowam etdirýäris we ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3