Heselimleýji film ýylylyk press laminasiýa enjamy

Gysga düşündiriş:

Heselimleýji film ýylylyk basyjy laminasiýa maşynynyň işleýşi ulanyjylara amatly, tehniki hyzmaty ýönekeý, hemişelik dartyş we ýokary takyklykly uzynlyk enjamy kesgitlenen uzynlygyň durnuklylygyny gözegçilikde saklamak üçin amatly we ýokary takyklykly hereketlendirijiniň takyk kesiş materialynyň giňligi sazlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşy

Arza

Mata, kagyz, gubka, film we beýleki rulon we list materiallaryna gyzgyn ereýän film bilen önümçilik we ýylylygy gaýtadan işlemek.

Amal çäreleri

1. Operator enjamy diňe enjamyň işleýşi we iş ýörelgesi bilen doly tanşandan soň işledip biler.Bu enjam aýratyn adam tarapyndan dolandyrylmaly we operator däller açylmaly we hereket etmeli däl.
2. Önümçilikden öň kabeller, tok öçürijiler, kontaktlar we hereketlendirijiler ýaly elektrik enjamlarynyň talaplara laýyk gelýändigini barlaň.
3. Önümçilikden öň üç fazaly elektrik üpjünçiliginiň deňagramlydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Enjamlary faza ýitgisinde başlamak düýbünden gadagan.
4. Önümçilik döwründe aýlanýan bogunlaryň howpsuzdygyny, turbageçirijileriň gulplanmandygyny ýa-da zeper ýetendigini, nebitiň syzmagyny we öz wagtynda ýok edilmegini barlamaly.
5. Önümçilikden ozal her barometriň basyşynyň kadalydygyny ýa-da gaz ýolunda howa syzmagynyň bardygyny barlaň we wagtynda bejeriň.
6. Önümçiligiň öňüsyrasynda her bir bogunyň berkidilendigini ýa-da dökülmändigini barlaň we wagtynda bejeriň.
7. Enjam köpçülikleýin öndürilmezden ozal az mukdarda synag edilmeli we üstünlikden soň köpçülikleýin öndürilip bilner.
8. Önümçilikden öň her gidrawlik stansiýasynyň, reduktor, aýakgap gutusy we gurşun nurbatynyň ýaglaýyş şertleri barlanmalydyr.Gidrawlik ýagy we çalgy ýagy dogry we wagtynda goşulmalydyr.
9. Enjam togtadylandan soň, tozan ýygnaýan bölekleri we beýleki esbaplary wagtynda almaly we indiki ulanmak üçin enjamdan galyndy materiallary we kirleri aýyrmak üçin rezin rolik ulanmaly.
10. Poslaýjy suwuklyga rezin rolik bilen ýüz tutmak we her hereketlendiriji rulonyň ýüzüniň arassa we daşary ýurt maddalaryndan mahrum bolmagyny üpjün etmek gadagandyr.
11. Hoster eýeleriniň ulgamynyň galyndylaryny ýygnamak we daş-töweregi arassa we daşary ýurt maddalaryndan goramak gadagandyr.Belli bir ýylylygyň ýaýramagynyň täsirini kepillendirýär.

surat001

Esasy tehniki parametrler

Materiallaryň ini

1600mm

Rolik giňligi

1800mm

Tizlik

0 ~ 35 m / min

Maşynyň ululygy (L * W * H)

6600 × 2500 × 2500 mm

Kuwwat

Takmynan 20KW

Motor

380V 50Hz

Maşynyň agramy

2000 kg

Giň ulanylýar

Sorag-jogap

Laminasiýa enjamy näme?
Umuman aýdanyňda, laminasiýa enjamy öý dokma önümlerinde, egin-eşiklerde, mebellerde, awtoulag interýerlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan laminasiýa enjamyna degişlidir.
Esasan dürli matalaryň, tebigy deri, çeper deri, film, kagyz, gubka, köpük, PVX, EVA, inçe film we ş.m. iki gatly ýa-da köp gatly baglanyşyk önümçiligi üçin ulanylýar.
Hususan-da, ýelimleýji laminasiýa we ýelmeýän laminasiýa, ýelimleýji laminasiýa bolsa suw esasly ýelim, PU ýag ýelimi, çözüji esasly ýelim, basyşa duýgur ýelim, super ýelim, gyzgyn ereýän ýelim we ş.m. bölünýär. laminasiýa prosesi esasan materiallaryň ýa-da ýangynyň ýanmagy laminasiýasynyň arasynda göni termokompressiýa baglanyşygydyr.
Maşynlarymyz diňe Laminasiýa prosesini edýär.

Haýsy materiallar laminasiýa üçin amatly?
.
(2) PU filmi, TPU filmi, PTFE filmi, BOPP filmi, OPP filmi, PE filmi, PVC filmi ýaly filmler bilen mata ...
(3) Deri, sintetiki deri, gubka, köpük, EVA, plastmassa ....

Laminasiýa maşynyny ulanmak haýsy pudaga mätäç?
Dokma bezegi, moda, aýakgap, gapak, sumka we çemodan, eşik, aýakgap we şlýapalar, goşlar, öý dokma önümleri, awtoulag interýerleri, bezeg, gaplamak, abraziw önümleri, mahabat, lukmançylyk enjamlary, sanitariýa önümleri, gurluşyk materiallary, oýunjaklar , senagat matalary, ekologiýa taýdan arassa süzgüç materiallary we ş.m.

Iň amatly laminasiýa maşyny nädip saýlamaly?
A. Jikme-jik material çözgüdi näme?
B. Laminirlemezden ozal materialyň aýratynlyklary näme?
C. Laminirlenen önümleriňiz nähili ulanylýar?
D. Laminasiýa edilenden soň nämä ýetmeli?

Enjamy nädip gurup we işledip bilerin?
Iňlis dilinde jikme-jik görkezme we amaly wideo hödürleýäris.Şeýle hem, inerener enjamy gurmak we işgärleriňizi işlemek üçin zawodyňyza daşary ýurda gidip biler.

Maşynyň sargytdan öň işleýändigini görerinmi?
Dünýädäki dostlarymyza islendik wagt zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • whatsapp