Film geçiriş çap ediji bronzing enjamy

Gysga düşündiriş:

Esasan emeli deri, PU, ​​PVC, zygyr matalar, ýüpek, garylan trikota fabrics matalar we beýleki mata substrat reňkini üýtgetmek, bronz çap etmek, geçirmek, şeýle hem plastmassa ulanylanda krep matasy gyzgyn möhür hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 
Bu enjam dürli görnüşli pagta, zygyr matalar, ýüpek, garylan we trikota fabric matalaryň ýüzüne basmak, ýekeje çap etmek üçin amatly;şeýle hem ýelimlemek we laminirlemek üçin gyrmyzy mata hökmünde ulanylyp bilner.Öý dokma önümleri, deri reňkiniň üýtgemegi we ş.m. ýaly giň zolakly bronzing önümlerini köpçülikleýin öndürmek üçin amatly.

Jikme-jiklikler

Iki sany bronzing tehnologiýasy

Brörite bronzing:
Geýim bilen iýmitlenmek ---- Çap ediji rolikleriň ýelimlenmegi ---- Guramazdan ozal ---- Bronzing filminiň gyzgyn basylmagy we laminasiýasy ---- Geýim we filmiň bölünişi ---- Taýýar önümler yza gaýtarylýar

General Bronzing:
Bronzing filmi iýmitlendirmek ---- Çap ediş rolikini ýelimlemek ---- köpri görnüşli peçde guratmak ---- mata iýmitlendirmek, ýylylygy basmak we laminirlemek ---- Taýýar önümler yza çekilýär ---- termal otag ---- Geýim we film bölüji

programma1
amaly2

Bronzing maşynyň aýratynlyklary

1. Asyl çap ediş maşynyna we basma maşynyna esaslanyp, kompaniýamyz koreý bronz enjamlaryna ýüzlenýär we täze gaýtadan işleýän tehnologiýa bronzing enjamlaryny dizaýn etmek üçin ulanyjylaryň hakyky zerurlyklaryny birleşdirýär.

2, gyzgyn möhürleýji maşyn gyzgyn möhürleme, işlemek aňsat, amatly, içgin we dostlukly, mehaniki gurluşy has ýerliklidir.

3. machinehli maşynyň öň we yzky geçişi kelläniň ýokarsynda işlemek üçin niýetlenendir, bu ýerdäki transportyň oňaýsyzlygy sebäpli ýüze çykýan kynçylyklary aradan aýyrýar we ýerlikli peýdalanýar we ýeri tygşytlaýar.

4, gyzgyn möhürleme iýmit porty el bilen iýmitlenmäge mätäç däldir, awtomatiki gyrada tekizlemek funksiýasy bronzing birleşmesiniň täsirini gazanyp biler we şol bir wagtyň özünde işçi güýjüni tygşytlamak maksadyna ýetip biler.

5, täze gyryjy mehanizmiň ulanylmagy, sazlaýjy pyçak amatly we ygtybarly.

6, ýörite talaplar düzülip bilner.

Esasy tehniki parametrler

Netijeli matalaryň ini

1600mm-3000mm / Custöriteleşdirilen

Roller giňligi

1800mm-3200mm / Custöriteleşdirilen

Önüm tizligi:

0 ~ 35 m / min

Demensiýa (L * W * H):

15000 × 2600 × 4000 mm

Jemi güýç

Takmynan 105KW

Naprýa .eniýe

380V50HZ 3Paz / düzülip bilner

Önümler sergisi

bölekleri

Sorag-jogap

Zawodmy?
Hawa.Biz 20 ýyldan gowrak hünärmen maşyn öndüriji.

Hiliňiz nähili?
Ajaýyp öndürijilik, durnukly işlemek, hünär dizaýny we uzak ömri ulanmak bilen ähli maşynlar üçin ajaýyp hilli we amatly bahany üpjün edýäris.

Talabymyza görä enjamy sazlap bilerinmi?
Hawa.Öz logotipiňiz ýa-da önümleriňiz bilen OEM hyzmaty bar.

Enjamy näçe ýyl eksport edýärsiňiz?
2006-njy ýyldan bäri maşyn eksport etdik, esasy müşderilerimiz Müsürde, Türkiýede, Meksikada, Argentinada, Awstraliýada, ABŞ-da, Hindistanda, Polşada, Malaýziýada, Bangladeşde we ş.m.

Satuwdan soňky hyzmatyňyz näme?
Gije-gündiziň dowamynda 24 sagat, 12 aý kepillik we ömri abatlamak.

Enjamy nädip gurup we işledip bilerin?
Iňlis dilinde jikme-jik görkezme we amaly wideo hödürleýäris.Şeýle hem, inerener enjamy gurmak we işgärleriňizi işlemek üçin zawodyňyza daşary ýurda gidip biler.

Maşynyň sargytdan öň işleýändigini görerinmi?
Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • whatsapp